Co powinno znajdować się na paragonie fiskalnym?

Paragon fiskalny to dokument, do którego wydawania zobowiązany jest każdy przedsiębiorca świadczący sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Pełni on funkcję kontrolną, ochronną i informacyjną nie tylko dla organów podatkowych, ale samego konsumenta. Co więc powinien zawierać paragon fiskalny?

Informacje, które muszą znaleźć się na paragonie

 

Zgodnie z ustępem 3a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przedsiębiorca jest zobowiązany do dokonywania wydruku i wydawania paragonu fiskalnego lub faktury przy każdej sprzedaży, nawet bez żądania nabywcy. Z kolei rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących dokładnie definiuje, czym jest paragon i jakie musi spełniać wymogi. Co więc mówi prawo?

Paragon fiskalny to dokument wydrukowany przez kasę lub drukarkę fiskalną dla nabywcy w momencie sprzedaży, który potwierdza dokonywaną transakcję. Żeby paragon fiskalny pełnił wspomniane funkcje: kontrolną, ochronną i informacyjną, musi zawierać określone dane. Jakie?

Przede wszystkim imię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz adres punktu, gdzie prowadzona jest sprzedaż. Jeśli sprzedaż odbywa się w miejscach niestałych, wówczas na paragonie powinien znaleźć się miejsce zamieszkania podatnika lub adres siedziby. Na tym jednak nie koniec. Na dokumencie nie może również zabraknąć numeru identyfikacji podatkowej podatnika (NIP), nazwy towaru lub usługi, która pozwala na jednoznaczną ich identyfikację czy też daty, godziny i minuty sprzedaży.

Co jeszcze powinno się znaleźć na paragonie? Lista obowiązkowych informacji jest długa i obejmuje m.in.:

·        oznaczenie „PARAGON FISKALNY”,

·        cenę jednostkową,

·        wartość narzutów lub rabatów, jeśli występują,

·        łączną kwotę sprzedaży brutto,

·        łączną kwotę podatku,

·        numer kolejny paragonu,

·        numer kasy i oznaczenia kasjera, jeśli w punkcie znajduje się więcej niż jedno stanowisko kasowym.

Wymienione informacje nie wyczerpują całego katalogu danych, które musi zawierać paragon fiskalny. Wszelkie wymagania są wyszczególnione w art. 8 ust 1 wspomnianego już Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (z dnia 14 marca 2013 r.).

Problematyczna nazwa towaru lub usługi

 

Polskie prawo podatkowe nie zawiera definicji pojęcia „nazwa towaru lub usługi”. Należy je więc rozumieć zgodnie z definicjami, które są zawarte w słownikach języka polskiego. Przedsiębiorca ma dowolność w określeniu nazwy towaru lub usługi, jednak powinna być ona skonstruowana w taki sposób, aby umożliwiać przyporządkowanie określonemu produktowi odpowiedniej stawki podatkowej. Co więcej, nazwa towaru i usługi w połączeniu z ceną musi pozwalać na identyfikację świadczenia. W żaden więc sposób przepisy prawa nie wykluczają stosowania skrótów.

Żeby uniknąć ewentualnych problemów, warto odpowiednio dobrać urządzenie rejestrujące. Na rynku dostępne są bowiem kasy fiskalne i drukarki fiskalne oferujące możliwość stosowania długich nazw na paragonach. Ułatwia to identyfikację towarów. Część rozwiązań pozwala nawet na dodatnie kilku linijek opisu, co może się okazać szczególnie przydatne, jeśli przedsiębiorca chce dokładnie opisać świadczone usługi.

Paragon paragonowi nierówny

 

Co ważne, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności wymaga się, aby na paragonie były zawarte nieco inne informacje. Dla przykładu, na dokumencie od taksówkarza oprócz imienia i nazwiska lub nazwy podatnika musi znaleźć się także numer rejestracyjny pojazdu i numer boczny taksówki, długość przejechanej drogi czy też liczba impulsów oraz wartość usługi w zależności od taryfy.

Paragon fiskalny musi zawierać określone w prawie informacje. W przeciwnym razie nie będzie spełniał swoich funkcji, przy czym to na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek zadbania o to. Jeśli np. kasa fiskalna lub drukarka emitują paragony o treści niejednoznacznie identyfikującej sprzedawane towary lub usługi, wówczas trzeba ją wymienić na nowy sprzęt.

POSNET Partner
Partner Novitus
Partner Elzab
Systemy POS dla gastronomii
CENTRUMKAS.pl - Kasy i urządzenia fiskalne
Zadzwoń!