Ulga na zakup kasy fiskalnej - kiedy i dla kogo?

Podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż towarów bądź usług i nie są poddani zwolnieniom, mają obowiązek zakupu oraz obsługi kasy fiskalnej. Jak nietrudno się domyślić, niesie to za sobą określone koszty. Obowiązujące przepisy umożliwiają jednak uzyskanie stosownej ulgi na kasę fiskalną.

Co istotne, skorzystać mogą z niej zarówno podatnicy VAT, jak i osoby zwolnione z tego podatku. Zwrot dotyczy jednak wyłącznie kas fiskalnych ONLINE.

Oczywiście cała procedura związana jest z koniecznością spełnienia szeregu formalności, dzięki którym posiadacze kasy mogą odzyskać część środków przeznaczonych na jej zakup. Poniżej wyjaśniamy, na czym polega ulga i jak można się o nią starać.

Ulga na zakup kasy fiskalnej 2020  

 

Zapisy regulujące zwrot za kasę fiskalną znajdują się ustawie o VAT – art. 111 ust. 4 określa, że możemy starać się o odliczenie od podatku należnego kwoty w wysokości 90% ceny kasy fiskalnej (bez podatku), jednak nie więcej niż 700 złotych.

Dalej przepisy głoszą, że w przypadku, gdy „kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo (podatnicy) do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem, że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.”

Jeszcze raz warto w tym miejscu podkreślić, że od 1 maja 2019 roku ulga na zakup kasy nie przysługuje dla kas z papierowym bądź elektronicznym zapisem kopii. O zwrot możemy starać się wyłącznie w przypadku kas ONLINE.

Zwrot za kasę fiskalną 2020 – jak skorzystać?

 

Jak już wspomnieliśmy, podczas starania się o ulgę należy spełnić odpowiednie wymogi. Zapisane zostały one w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku.

Wskazać należy na dwa najważniejsze warunki, o jakich mówi rozporządzenie. Pierwszy z nich mówi o obowiązku rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o jakim wspomina art. 111 ust. 6b ustawy o VAT, natomiast drugi na konieczność posiadania faktury potwierdzającej zakup kasy, a także dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

Spełnienie obu warunków pozwala nam starać się o ulgę. Jeśli korzystamy z więcej niż jednej kasy, to zwrot następuje dla każdej kasy osobno. Wymogiem jest tu prowadzenia ewidencji przy użyciu tych urządzeń nie później niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji, jako dowód potrzebny będzie nam raport miesięczny z urządzenia fiskalnego jako potwierdzenie pracy na nim. 

Rozliczenie kasy fiskalnej

 

Na koniec pozostała nam już tylko kwestia odliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej, które może zostać przeprowadzone zarówno przez podatników VAT, jak i nievatowców.

·        Odliczenie kasy fiskalnej dla podatników VAT. Jest ono dokonywane w deklaracji VAT za okres, w którym rozpoczęliśmy ewidencję lub za kolejne okresy, ponieważ brak w tym przypadku sztywnych ram czasowych na skorzystanie z ulgi.

 

Ważne jest, aby kwota odliczenia nie przewyższała różnicy między kwotą podatku należnego a naliczonego. W przeciwnym przypadku konieczne jest pomniejszenie kwoty podatku należnego o kwotę wydaną na zakup kasy.

 

Jeśli rozliczamy się w formie ryczałtu, kwota odliczenia z tytułu ulgi na kasę nie może przekraczać kwoty podatku VAT, który jest przez nas wpłacany za konkretny okres rozliczeniowy.

 

·        Nievatowiec a kasa fiskalna – odliczenie. Jeśli jesteśmy zwolnieni z podatku VAT, ulgę za zakup kasy rozliczamy poprzez złożenie wniosku do naczelnika naszego urzędu skarbowego. Poza naszymi danymi, musi znaleźć się tam numer rachunku bankowego, na który zostanie dokonany zwrot, kopia faktury za zakup kasy, kopia dowodu zapłaty całej kwoty, a także kopia raportu fiskalnego miesięcznego.

 

 

Wniosek ten musimy złożyć w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęliśmy prowadzenie ewidencji z użyciem wskazanej kasy fiskalnej.

POSNET Partner
Partner Novitus
Partner Elzab
Systemy POS dla gastronomii
CENTRUMKAS.pl - Kasy i urządzenia fiskalne
Zadzwoń!